Samospráva města

Program 5. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 23.01.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM 3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
4. Rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtu a závazné ukazatele PO
5. Žádost o změnu účelu dotace SH ČMS – SDH Olešná v rámci dotační výzvy Malé spolky 2023
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2023
7. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města
8. 2. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do výzvy – Šablony pro MŠ a ZŠ I
9. DDM – žádost o schválení zapojení do projektu „Darujme kroužky dětem“
10. NSS – změna úhrad na odlehčovací pobytové službě
11. Centrum Zdislava – veřejná sbírka, nákup lůžka
12. NKZ – Dodatek č. 2 zřizovací listiny
13. Přehled celoměstských akcí 2023
14. Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
15. Bytová problematika – zasklení lodžií v bytových věžových domech ve vlastnictví města
16. Bytová problematika – žádosti o nové NS na byty ul. Drobného, ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – návrh na odpis části pohledávek
18. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2024/1 (cca 1188 m2) v k.ú. NMNM
19. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 622/3 (26 m2) v k.ú. Pohledec (EG.D)
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
21. Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023 u nebytových prostor
22. Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023 – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) a pachty zemědělských pozemků
23. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
24. Odměňování samosprávných orgánů města
25. Kontrola plnění úkolů RM
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta města