Program 25. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.05.2020

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že body č. 5. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města a č. 21. Dispozice …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že body č. 5. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města a č. 21. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č.255/1 a 255/3 v k.ú. NMNM – ul. Sportovní byly staženy z programu a dále byl rozšířen o body
č. 34 Výsledky konkursního řízení – 2. ZŠ Nové Město na Moravě
č. 35 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 05/2020 – 03/2021
č. 36 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)
č. 37 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. Pohledec – GasNet s.r.o.
č. 38 Setrvání v územní působnosti MAS v období 2021-2027 :

1. Zahájení a schválení programu
2. Dotační program na protihluková opatření
3. Inventarizační zpráva za rok 2019
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok 2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018
5. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
6. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
7. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM
8. VZ „Poskytovatel  telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2020-2022“
9. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie
10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
11. Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy s obcemi I.
12. Návrh na odejmutí čestného občanství města
13. Seznam dětí pro poskytnutí daru
14. CZ – žádost o souhlas s prodejem osobních automobilů
15. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o prominutí nájemného za provozovnu v DPS, žádost o souhlas s přijetím finančních darů
16. MŠ – žádost o souhlas k přijetí věcného daru
17. Zpravodaj Novoměstsko – návrh členů Redakční rady
18. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2019
19. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
20. Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM , Olešná na Moravě, Hlinné  – E.on( Polní 16 RD, Vlachovická, Tyršova)
21. Dispozice s majetkem –  pronájem  částí p.č.255/1 a 255/3   v k.ú. NMNM – ul. Sportovní
22. Dispozice s majetkem –  pronájem části p.č. 1642/2 v k.ú. NMNM (stánek s pizzou) – dohoda o ukončení
23. Dispozice s majetkem – odprodej  p.č. 3431/56 (27 m2) v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)
24. Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. NMNM (ul. Masarykova)
25. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části  p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM (nad Billou) do majetku města od ČR – SPU
26. Dispozice s majetkem –  pronájem  p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM (naproti Medinu)
27. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21  a 3209 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)
28. Dispozice s majetkem – přijetí daru části p.č. 327 – 6 m2 v k.ú. Pohledec (pod MK)
29. Dispozice s majetkem – dočasné snížení pachtovného v souvislosti s opatřeními COVID-19 – Městské lázně
30. Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19
31. Kontrola plnění úkolů RM
32. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
33. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města

Soubory ke stažení