Program 40. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 10.05.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM 3. Dotační program na protihluková opatření 4. …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Dotační program na protihluková opatření
4. VZ “ Stavební úpravy fotbalového hřiště v NMNM, etapa2″
5. VZ “ Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě“
6. VZ „Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
8. Seznam dětí pro poskytnutí daru
9. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2020
10. Žádost o finanční podporu neziskové organizace Zdravotní klaun, o. p. s. v roce 2021
11. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.03.2021
12. Dispozice s majetkem – pronájem částí pozemku parc. č. 136/2 a 152 – umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na Vratislavově náměstí
13. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k. ú. NMNM ( EG.D -Vlachovická)
14. Dispozice s majetkem – prodej ubytovací buňky č.p. 238 na ul. Dukelská v Novém Městě na Moravě
15. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- lodžie domu č.p. 726 -728 ul. Tyršova v k.ú. NMNM
16. Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 321 (dle GP 321/2 – 54 m2 ) v k. ú. Slavkovice
17. Dispozice s majetkem – Dodatek č.2 k nájemní smlouvě (ZDAR a.s.)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 3190 v k. ú. NMNM (Vlachovická cihelna)
19. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika)
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika)
21. Kontrola plnění úkolů
22. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
23. Zpráva o prodeji dřeva za 1. čtvrtletí 2021
24. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení