Samospráva města

Program 47. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 06.09.2021

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 3118/11 a 3118/1 v k.ú. NMNM …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 3118/11 a 3118/1 v k.ú. NMNM (u SKI) byl stažen z programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Fond rozvoje bydlení v roce 2021 (2. kolo)
3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
4. VZ „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“
5. Žádost o dotaci v rámci SPECIFICKÉ VÝZVY 11/2021 Regiony 2021
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
7. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022
8. Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2022
9. Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – Portimo,o.p.s.
10. Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – DCHB
11. Seznam dětí pro poskytnutí daru
12. I.ZŠ – návrh na schválení účelového daru
13. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
14. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022
15. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3190 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna) -obálková metoda
16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. Obyčtov (EG.D – LDO)
17. Dispozice s majetkem- dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK) + dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú. NMNM (Inkora resp. RMN)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 3118/11 a 3118/1 v k.ú. NMNM (u SKI) – STAŽENO
19. Dispozice s majetkem – revokace usnesení – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)
20. Kontrola plnění úkolů RM
21. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
22. Diskuze

Michal Šmarda
starosta