Samospráva města

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 1.6.2020 – program, materiály

/ Lenka Stará

11. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 1. června 2020 od 16.00 hod. v Kulturním domě v Novém Městě na …

11. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 1. června 2020 od 16.00 hod. v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě, Tyršova 1001.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 16.3.2020 do 18.5.2020

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, účetní závěrka města za rok

2019, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2019

4) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM (původně na ZM 04/2020)

5) Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

6) Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19

7) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

8) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

9) Dotační program na protihluková opatření

10) Fond rozvoje bydlení v roce 2020

11) Zpravodaj Novoměstsko – návrh členů Redakční rady

12) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2020

13) Návrh na odnětí čestného občanství města

14) Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

15) Zpráva o činnosti městské policie za rok 2019

16) Setrvání v územní působnosti MAS v období 2021-2027

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/28 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

18) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/30 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

19) Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (ul. Pavlovova)

20) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3424/77 v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)

21) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3431/56 v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)

22) Dispozice s majetkem- odprodej p.č. 1382/5 v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve vlastnictví ŘSD

– kruhový objezd)

23) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (ul. Masarykova)

24) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21 a 3209 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)

25) Dispozice s majetkem – ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)

26) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.76/2 v k.ú. Hlinné (pod části RD)

27) Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú. Slavkovice z majetku města –

Souhlasné prohlášení

28) Dispozice s majetkem – přijetí daru části p.č. 327 v k.ú. Pohledec (pod MK)

29) Prominutí pohledávky – BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

30) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

31) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

32) Smlouva o poskytnutí dotace od kraje Vysočina na výstavbu sportovní haly

33) Diskuse

34) Závěr

Michal Šmarda

starosta města

 

 

Soubory ke stažení