Samospráva města

Program 17. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 16.10.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body 25. Podání občanů – deratizace vybraných lokalit města 26. Návrh na vyhlášení výzvy …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
25. Podání občanů – deratizace vybraných lokalit města
26. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024
27. Nákup multifunkčních pánví pro školní jídelnu I.ZŠ
28. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě):

1. Zahájení a schválení programu
2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024
6. Změna žádosti o dotaci – MAP IV
7. Žádost o poskytnutí fin. daru fyzické osobě
8. Žádost o schválení podání žádosti do projektu Taxík Maxík na přepravu seniorů a zdravotně postižených osob
9. NSS – změna úhradovníku domácí zdravotní péče a pečovatelské služby od 1.1.2024
10. Smlouva o poskytování služeb platebního portálu
11. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 28/1 (30 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna (EG.D)
12. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 30 a pronájem části p.č. 281 v k.ú. Slavkovice
13. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 84/1 (cca 20 m2) v k.ú. Pohledec
14. Dispozice s majetkem – dodatek č.7 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (Cetin, EG.D)
16. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a nová nájemní smlouva v č.p. 12 (Hladíkovi s.r.o.)
17. Dispozice s majetkem – výpověď Smlouvy o nájmu – hala na pozemku parc. č. 3524 v NMNM
18. VZ „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny – Maršovice“
19. VZ „Digitální učební pomůcky pro základní školu, Nové Město na Moravě“
20. VZ „Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě“
21. Smlouva o dílo na realizaci stavby „VO a datová síť ul. Vlachovická, Nové Město na Moravě“
22. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
23. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
24. Diskuze
25. Podání občanů – deratizace vybraných lokalit města
26. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024
27. Nákup multifunkčních pánví pro školní jídelnu I.ZŠ
28. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě)

 

Michal Šmarda
starosta města