Program 18. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 09. 12. 2019

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Program byl rozšířen o body č. 38 Bytová problematika – žádost o novou NS na 3 měsíce bez AO na byt 1+k v č.p. 301 …

Program byl rozšířen o body č. 38 Bytová problematika – žádost o novou NS na 3 měsíce bez AO na byt 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, č. 39 Bytová problematika – uvolněný byt 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a č. 40 Dispozice s majetkem – prodej pozemků a přijetí daru pozemků a infrastruktury – lokalita „Brožkův kopec“

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Dotační program na protihluková opatření

 3. Fond rozvoje bydlení v roce 2019

 4. Darovací smlouva SATT a.s.

 5. Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2020

 6. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 7. Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

 8. Dohoda o převodu investorství – Fotbalové hřiště Vlachovická Nové Město na Moravě

 9. VZ “ Nákup techniky pro lesní hospodářství v NMNM“

 10. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

 11. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

 12. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Akvarteto z.s.

 13. Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a velkých výzev města na rok 2020

 14. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města

 15. Dodatek č. 1 – Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže a Zřizovací listiny ZUŠ Jana Štursy

 16. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

 17. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

 18. Mediální koncepce města

 19. Smlouva č. 6012004179 o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2020

 20. Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 1 – vydání

 21. Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 2 – pořízení

 22. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/29 (22 m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

 23. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM, Slavkovice, Olešná na Mor. – E.on a.s. (Štursova, u obchodu Olešná, LDO)

 24. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 106/1 (200 m2) a části p.č. 98 (cca 12 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

 25. Dispozice s majetkem – návrh nových sazeb za zřízení věcných břemen inženýrských sítí na pozemcích města

 26. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 84/1 (cca 20 m2) v k.ú. Pohledec

 27. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.252 v podílech 567/1952 a 394/1952 v k.ú. NMNM (pozemky příslušející k BJ 575/1, 575/4 na ul. Sportovní)

 28. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3109 (61 m2) v k.ú. NMNM – SK

 29. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 495/13 (72 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

 30. Dispozice s majetkem-pacht p.č.100 v k.ú.Petrovice u NMNM (rybník)

 31. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p.č. 170 (cca 3 m2) v k. ú. Petrovice u NMNM

 32. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 12

 33. Provozování sportovní haly – uzavření smlouvy s NS s.r.o.

 34. Změna názvů ulic, veřejných prostranství

 35. Kontrola plnění úkolů RM

 36. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 37. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města

Soubory ke stažení