Samospráva města

Program 30. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14.09.2020

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 3 VZ “ Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2026″ …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 3 VZ “ Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2026″ byl stažen z programu rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
3. VZ “ Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2026″ – STAŽENO
4. Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „Nákup techniky pro lesní hospodářství“
5. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Odborné učebny 1.ZŠ“
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
7. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2021
8. Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. Zápis do kroniky města
11. NKZ – Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce, I. ZŠ – Nájemní smlouva
12. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost o úpravu bytu v DPS
13. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky na město Nové Město na Moravě
14. Bytová problematika-žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z nájmu bytu v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
15. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
16. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – opětovná žádost  o novou NS na 3 měsíce bez AO na byt 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Dispozice s majetkem –  směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35  + VB na p.č. 50/3  v k.ú. Studnice u Rokytna – umístění dešťové kanalizace v majetku města)
19. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM
20. Dispozice s majetkem-  výpůjčky mezi  Krajem Vysočina a městem + věcné břemeno (okružní křižovatka II/360, II/354 Masarykova)
21. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
22. Dispozice s majetkem – směna pozemků části  p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú. Rokytno na Moravě
23. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem
24. Dispozice s majetkem –  pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)
25. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí nájemného v souvislosti s COVID-19
26. Sportovní hala – Smlouva o spolupráci při využívání florbalových mantinelů
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
29. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města