Samospráva města

Program 6. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 13.02.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 31 Nabídky o výrobě a zajištění televizního vysílání: 1. Zahájení a schválení …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 31 Nabídky o výrobě a zajištění televizního vysílání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
4. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
5. VZ „Přístavba výtahu k budově č.p. 154 v Novém Městě na Moravě“
6. Zadání projekčních prací „Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém, Nové Město na Moravě“
7. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
8. Žádost o nominaci zástupce města do hodnotící komise pro hodnocení ředitelů PO zřizovaných krajem
9. CZ – žádost o schválení vyřazení majetku
10. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
11. Spoluúčast města na akci „Sochy pod novoměstskou oblohou 2023“
12. Soupis korespondence – podnět k OV Jiříkovice, služby Centra Zdislava
13. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2022
14. MŠ – žádost o schválení nákupu konvektomatu v rámci etapy modernizace školní kuchyně
15. Zpráva o hospodaření kamenolomu za rok 2022
16. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí 2022
17. Změna č.3 Územního plánu Nové Město na Moravě
18. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2022, odměna za snížení stavu dluhů
19. Dispozice s majetkem – nákupy + směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)
20. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 v k.ú. Slavkovice
21. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 260/1 (32 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
22. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 251/1 (214 m2 + 120 m2) v k.ú. NMNM
23. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM – Kraj Vysočina (okružní křižovatka)
24. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.255/1 v k.ú. NMNM
25. Dispozice s majetkem – záměr směny p.č. 51/1 x 58 v k.ú. Olešná na Mor.
26. Krátkodobé pronájmy objektů v místních částech města
27. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM v 1. pol. 2023
28. Kontrola plnění úkolů RM
29. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
30. Diskuze
31. Nabídky o výrobě a zajištění televizního vysílání

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta města