Samospráva města

Program 15. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.09.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 37 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2023-2024: 1. Zahájení …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 37 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2023-2024:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
4. Fond rozvoje bydlení
5. Seznam dětí pro poskytnutí daru
6. Konkursní řízení ředitel/ka DDM Nové Město na Moravě
7. Školské rady při ZŠ – návrh na jmenování zástupce zřizovatele
8. NSS – žádost o schválení kapacity denního stacionáře pro seniory a žádost o schválení navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby
9. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu
10. NKZ – hospodaření NKZ – K Clubu za 1. pololetí 2023
11. Změna č. 3 ÚP Nové Město na Moravě – vydání
12. Problematika kanalizační přípojky pod nově budovaným víceúčelovým hřištěm na ul. Německého
13. Smlouva o dílo – výměna vodoměrů a indikátorů topných nákladů
14. Smlouva o poskytování služeb – virtuální parkovací lístek
15. Oprava lesní cesty Ochoza
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Pohledec, NMNM (EG.D, SŽ)
17. Dispozice s majetkem- výpůjčka části p.č. 154 (Vratislavovo náměstí) a části p.č. 1221/1, 1221/2 (Brněnská) v k.ú. NMNM – SK NMNM
18. Dispozice s majetkem – Kupní smlouva a Darovací smlouva – bytový dům pod KoDuSem
19. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2024/1 (222 m2) v k.ú. NMNM (Technické sporty)
20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec
21. Dispozice s majetkem – Problematika neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. NMNM + vzměny smluvních vztahů s Agro Měřín
22. Dispozice s majetkem – smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova a o smlouvě budoucí nájemní
23. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 124 a 125/1 v k.ú. Olešná na Moravě
24. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM
25. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s.
26. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK
27. Žádost o změnu účelu dotace – Spolek Lysina
28. VZ “ Fotovoltaický systém na městských budovách“
29. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Jiříkovice – kabelizace VO“
30. Nájemní smlouva – pozemek pro stavbu „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“ – aktualizace
31. Zadání projekčních prací „II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka Komenského náměstí“
32. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
33. Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy s obcemi I. v ORP Nové Město na Moravě
34. Kontrola plnění úkolů RM
35. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
36. Diskuze
37. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2023-2024

Michal Šmarda
starosta města