Samospráva města

Program 32. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 10.06.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhováno rozšířit program o bod č. 26 Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhováno rozšířit program o bod č. 26 Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 12 a ke stažení je navrhován bod č. 19. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM, odpis pohledávky PO Mateřská škola
3. Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM
4. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032
5. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2025
6. Fond rozvoje bydlení v roce 2024 – dotace
7. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě
8. Návrh na stanovení platu ředitelkám MŠ a 1. ZŠ
9. Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě s prvky regulačního plánu
10. Bytová problematika – smlouva o jistotě na byt ul. Drobného 301 v NMNM
11. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě)
12. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2398/1 (cca 150 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, ul. Luční
13. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
14. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Rokytno na Moravě (EGD)
15. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 25 v Olešné
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 28/1 (cca 133 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna
17. VZ „Kontejnerová stání“
18. Prezentace projektu Smuteční síň v Novém Městě na Moravě
19. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno – STAŽENO
20. Návrh investic a velkých oprav pro rok 2025
21. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
22. PeruTě NMNM s.r.o. – smlouva o výstavbě
23. Jednací řád zastupitelstva města
24. Informace o činnosti komisí Rady města Nové Město na Moravě
25. Diskuze
26. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 12

Michal Šmarda
starosta města