Samospráva města

Program 65. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 05.09.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM 3. Rozpočtové opatření na rok 2022 – …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM
4. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě
5. Žádost o poskytnutí daru – Farní sbor ČCE ve Sněžném
6. Veřejná zakázka „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě – úsek B a C“
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
8. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny NKZ Nové Město na Moravě
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
11. Darování výukových pomůcek pro ZŠ v ORP NMNM
12. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Správní rady
13. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „ZÁMEK ŽĎÁR z.s. – Kulturní a kreativní centrum Vysočina“
14. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro úsekové měření
15. Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání
16. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2022
17. Smlouva o dílo – Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova NMnM – revokace usnesení
18. Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská a 3+1 v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
19. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce bytu č.p. 730 ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
20. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.6.2022
21. Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku pro předzahrádku
22. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí
23. Dispozice s majetkem – revokace + pronájem části pozemku p.č. 2045/2 (cca 680 m2) v k.ú. NMNM – Staredo s.r.o.
24. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 622/3 (3 m2 + 8 m2) v k.ú. Pohledec
25. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM – Gasnet (plyn. přípojka Soškova)
26. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 67/3 (47 m2) v k.ú. Hlinné
27. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 67/3 x část p.č.53 v k.ú.Hlinné
28. Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 50/1 (103 m2) x p.č. 47 (103m2) v k. ú. Rokytno na Moravě
29. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.94/2, p.č. 97 v k.ú. Petrovice u NMNM
30. Dispozice s majetkem – ceník úhrad za zřízení věcných břemen na majetku města
31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/pronájmu/ směny části p.č. 2024/1 v k.ú. NMNM (Technické sporty)
32. Kontrola plnění úkolů RM
33. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
34. Diskuze

Michal Šmarda
starosta