Samospráva města

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 10.12.2018 – program, materiály

/ Lenka Stará

2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 10. prosince 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 10. prosince 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 12.11.2018 do 3.12.2018

3) Rozpočtové opatření na rok 2018

4) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

5) Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě

6) Dotační program na protihluková opatření

7) Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města NMNM a mikroregionu Novoměstsko

8) Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2019

9) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

10) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1011/10 na ul. Křičkova v NMNM

11) Dispozice s majetkem – budoucí přijetí daru p.č. 3909 v k.ú. NMNM a části p.č. 335 v k.ú.

Jiříkovice u NMNM (pozemky vč. stavby silnice III/35315 – Kraj Vysočina)

12) Dispozice s majetkem – budoucí nákup p.č. 3017/1, části p.č. 3041 a části p.č. 3041/14 v k.ú.

NMNM (Medin a.s.) – cyklostezka

13) Dispozice s majetkem – odprodej část p.č. 106/1v k.ú. Pohledec

14) Dispozice s majetkem – zpětný nákup p.č. 335/19( id. 1/2) v k.ú. Pohledec (předkupní právo města)

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 282 v k. ú. NMNM x p.č. 341/3 v k.ú. Pohledec

(záměr smuteční síně)

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje pozemku p.č. 75 v k.ú. Rokytno na Moravě

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 306 v k.ú. Rokytno na Moravě

18) Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města

19) Volba členů finančního výboru zastupitelstva města

20) Osadní výbory, volba členů osadních výborů v místních částech města

21) Odměňování samosprávných orgánů města

22) Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele při

pořizování územního plánu města

23) Sportovní hala s lezeckou stěnou – rozšíření programu

24) Dispozice s majetkem – odprodej st. pozemku p.č. 280/8 v k.ú. Hlinné – rozšíření programu

25)  Diskuse

26) Závěr

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Soubory ke stažení