Samospráva města

Program 10. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 15.05.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s  tím, že je rozšířen o body č. 35. Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy ( pacht p.č. …

Navrhovaný program schůze rady města s  tím, že je rozšířen o body č.
35. Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy ( pacht p.č. 3041/22, p.č. 541 k.ú. NMNM)
36. Žádost Základní školy Spolu o spolupráci s městem:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2022
4. VZ „Měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“
5. VZ „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2024-2025“
6. Smlouva o centrálním zadávání na komoditní burze – městys Jimramov
7. Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská“
8. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti – p.č. 335, k.ú Jiříkovice u Nového Města na Moravě
9. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
10. Zápis do kroniky města
11. NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2023
12. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města
13. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2024
14. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2023
15. Třídění odpadů – Smlouva o spolupráci DIMATEX CS – sběr textilu
16. Smlouva o spolupráci AOS EKO-KOM a.s. Praha
17. Bytová problematika -VŘ uvolněný byt 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
19. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.03.2023
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 – změna nájemce
21. Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku
22. Dispozice s majetkem – pronájem stánku pro provoz občerstvení u rybníku Koupaliště
23. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 363/7 v k.ú. Petrovice u NMNM
24. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM, Obyčtov (EG.D)
25. Dispozice s majetkem – věcné břemeno (město oprávněný) + odprodej části p.č. 3799/1 (155 m2) v k.ú. NMNM
26. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 275/7 (cca 910 m2) v k.ú. NMNM – SFK
27. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 628/31 v k.ú. Slavkovice
28. Změna ceníku kopírovacích služeb
29. Pověření starosty/místostarostů k podepisování smluv
30. Členství města ve Sdružení obcí Vysočiny
31. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 07/2023 – 02/2024
32. Kontrola plnění úkolů RM
33. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
34. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta města