Samospráva města

Program 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 07.08.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že se rozšiřuje o bod č. 27. Úpravy webových stránek Nového Města na Moravě a stahuje se z …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že se rozšiřuje o bod č. 27. Úpravy webových stránek Nového Města na Moravě a stahuje se z programu bod č. 6 NKZ – hospodaření K Clubu za 1.pololetí 2023:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2023/2024
4. CZ – žádost o schválení přijetí věcného daru
5. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
6. NKZ – hospodaření NKZ – K Clubu za 1. pololetí 2023 – STAŽENO
7. Domácí hospic Vysočina, o.p.s. – žádost o souhlas s realizací projektu
8. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2023
9. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty Křenkova č.p.732/5,732/34
10. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce bytu č.p. 732 ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
11. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2023
12. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/1 (134 m2) v k.ú. NMNM
13. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.183 (138 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
14. Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 515/2 x 503/3, 512/2 v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM (Cetin)
16. Dispozice s majetkem – pacht pozemků p. č. 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5 v k.ú. Slavkovice – návesní rybník (SDH)
17. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí (ZŠ Spolu)
18. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce (2.ZŠ)
19. Problematika výstavby okružní křižovatky na ul. Žďárská
20. Standardy veřejného prostranství
21. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B“
22. Nájemní smlouva – pozemek pro stavbu „Ulice Brněnská – chodníky, parkovací místa, oprava propustku“
23. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Diskuze
27. Úpravy webových stránek Nového Města na Moravě

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta města