Samospráva města

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 23.9.2019 – program, materiály

/ Lenka Stará

6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě  se uskuteční v pondělí 23. září 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě  se uskuteční v pondělí 23. září 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 1.7.2019 do 16.9.2019

3) Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Novocantus,z.s.

4) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.

5) Dar Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě

6) Dotační program na protihluková opatření

7) NSS – žádost o změnu kapacity pobytové služby a prodloužení termínu zařazení do Krajské sítě  sociálních služeb

8) Dispozice s majetkem – revokace + odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. (žádost o opakované projednání)

9) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 3015/4 v k. ú. NMNM (Purkyňova ul.) do majetku města od ČR – SPU

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova)

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 137/3 v k.ú. Olešná na Moravě (pod MK)

12) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 172 v k.ú. Petrovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.81/15 (dle GP) v k.ú. Petrovice u NMNM

14) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Slavkovice

15) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 310 v k.ú. Slavkovice

16) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/8 a 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK + ochranné pásmo

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 225 a 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

19) Dispozice s majetkem – odprodej pozemků p.č. 176/2, 178 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

20) Změna názvů ulic, veřejných prostranství

21) Politik Zdravého města Nové Město na Moravě

22) Diskuze

23) Závěr

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Soubory ke stažení