Samospráva města

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 25. února 2019 – program, materiály

/ Lenka Stará

3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 25. února 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 25. února 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.12.2018 do 18.2.2019

3) Rozpočtové opatření na rok 2019

4) Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

5) Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace – Dodatek č. 1

6) Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na vybavení dětského oddělení

7) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

8) Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 16/2/ZM/2018 + směna pozemků p.č. 282 (967 m2) v

k. ú. NMNM x p.č. 341/3 (1026 m2) v k.ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

9) Dispozice s majetkem – smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL

plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova v NMNM a budoucí kupní smlouva

10) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – „Bytový dům Zahrada“ v k.ú. NMNM-

lokalita zahradnictví

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3728/2 (27 m2) v k.ú. NMNM – cyklo Nová Ves (SVaK)

12) Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 14/2/ZM/2018+ budoucí nákup p.č. 3017/1 (301 m2),

části p.č. 3041/5 (1172 m2) a části p.č. 3041/14 (3915 m2) v k.ú. NMNM (Medin a.s.) – záměr

cyklostezky podél trati ČD s.p.

13) Dispozice s majetkem – záměr nákupu p.č. 2036/6 (113 m2) v k.ú. NMNM – lokalita zahradnictví

(nabídka Kraje Vysočina)

14) Problematika účasti města v SATT, a.s. – záměr převodu akcií

15) Územní plán Nové Město na Moravě – změna – návrh na stažení z programu jednání

16) Diskuse

17) Závěr

 

Ze zasedání zastupitelstva města bude pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Soubory ke stažení