Samospráva města

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 29.4.2019 – program, materiály

/ Lenka Stará

4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí  29. dubna 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí  29. dubna 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.3.2019 do 15.4.2019

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok  2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

5) Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

6) Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

7) Fond rozvoje bydlení v roce 2019

8) Žádosti o dotaci COOP

9) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019

10) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o. Tišnov

11) NKZ – Zřizovací listina

12) Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy

13) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2018

14) Územní plán Nové Město na Moravě – změna č.1

15) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

16) Bytová problematika – vyřazení části pohledávek z účetnictví

17) Dispozice s majetkem – nákup p. č. 213/6 a 617/4 v k. ú. Pohledec (RD Pohledec)

18) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2 v k. ú. Hlinné

19) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p.č. 3494/5 a části p.č. 3495/57 v k.ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR- SPÚ

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 402/1 a 403 v k. ú. Olešná na Moravě

21) Dispozice s majetkem – zrušení Zásad privatizace 2018-2019

22) Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií

23) Diskuse

24) Závěr

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Soubory ke stažení