Samospráva města

Program 19. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 13.11.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 40. NKZ – hospodaření K Clubu 41. Žádost o dotaci na opravu …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
40. NKZ – hospodaření K Clubu
41. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – Komenského čp.135
42. Smlouva o dílo „Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky a PD pro realizace 10% plochy navrhovaných opatření“
43. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1a 423 v k.ú. NMNM ( Portimo ul. Budovatelů)
44. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM ( Portimo – u Klečkovského rybníka)
45. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec ( RD Pohledec)
46. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce části zařízení městského kamerového dohlížecího systému:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
4. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024
5. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro použití účelových prostředků FRB na území města Nové Město na Moravě
6. Fond rozvoje bydlení v roce 2023
7. Zhodnocení finančních prostředků města
8. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města
9. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Nové Město na Moravě
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí prostor k užívání a změna stanovení doby pro konání sňatečných obřadů
11. 1. ZŠ – žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o zájezdu
12. 2. ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru
13. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
14. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – vodní mlýn Petrovice
15. Žádost o poskytnutí finančního daru právnické osobě
16. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2023
17. Bytová problematika – Směrnice pro pronájem bytů ve vlastnictví města
18. Bytová problematika – žádost o novou NS na rok s AO na byt 1+kk v č.p. 301/62 na ul. Drobného v NMNM
19. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.09.2023
20. Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21. Sazby nájemného v nebytových prostorách města
22. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – Novoměstská teplárenská a.s.
23. Dispozice s majetkem – nákup p.č.3878/10, 3891/4, 3889/3, 3913/23, 3890/5, 3890/6, 3041/17 v k.ú. NMNM
24. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí úhrady smluvní sankce + prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/14 k.ú. Pohledec
25. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1622/1 (25 m2) v k.ú. NMNM (EG.D) – Betlém
26. Dispozice s majetkem – hala na pozemku parc. č. 3524 v NMNM
27. Dispozice s majetkem – záměr nákupu části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)
28. Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k. ú. Pohledec
29. Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – EG.D. (ul. Lesní a Polní)
30. Dispozice s majetkem – směna pozemků s Lesy ČR, s.p. ( k.ú. NMNM, Pohledec, Kuklík)
31. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 137/3 (617 m2) v k.ú. Olešná na Moravě
32. Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě
33. VZ „Rekonstrukce technického zařízení a střechy bytového domu č.p.731 v Novém Městě na Moravě“
34. VZ “ Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3. etapa“
35. VZ „Kancelářské potřeby a drogerie pro město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2024-2025“
36. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
37. Kontrola plnění úkolů RM
38. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
39. Diskuze
40. NKZ – hospodaření K Clubu
41. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – Komenského čp.135
42. Smlouva o dílo „Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobrůvky a PD pro realizace 10% plochy navrhovaných opatření“
43. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1a 423 v k.ú. NMNM ( Portimo ul. Budovatelů)
44. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM ( Portimo – u Klečkovského rybníka)
45. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec ( RD Pohledec)
46. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce části zařízení městského kamerového dohlížecího systému

Michal Šmarda
starosta města